Šišenska soseska 6 logotip

Samoorganizirana skupnost

Naše zahteve in predlogi

  1. Zaradi vseh navedenih razlogov, MOL pozivamo, da rušenje obstoječih zelenih površin in predlagane spremembe, v okviru stanovanjske namenske rabe, uvedene brez analize pripadajočih površin GJD, izloči iz Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki bo v obravnavi na naslednji seji mestnega sveta in preneha z vsemi planskimi dejavnostmi v ŠS 6, ki bi pomenile nižanje kvalitete bivanja v soseski.

  2. Od MOL pričakujemo, da na podlagi zgoraj navedenih razlogov sproži postopek ničnosti pogodb med podjetjem Giposs in Video Art d. o. o. ter ostalimi zasebnimi pravnimi osebami, oziroma v takem postopku vztraja, brez »poravnave« na račun kvalitete bivanja in pravic prebivalcev v soseski. Predpogoj za to so pravilno evidentirane nepremičnine v katastru (na podlagi načrtov parcelacije iz ZN in nadaljnje urbanistične in upravne dokumentacije), za katere je izdano, ali bi moralo biti, »uporabno dovoljenje«; za ta namen mora občina javno predstaviti interno listino Evidentiranja nepremičninskega premoženja (izdelal LUZ, d.d.). Zahtevamo, da občina s sklepom občinskega organa o statusu GJD status vpiše v Zemljiško knjigo in s tem zagotovi nedotakljivost take nepremičnine.

  3. V izogib nadaljnjim poskusom nesprejemljive pozidave zelenic, se zavzemamo, da se vsa zemljišča v ŠS 6, ki predstavljajo odprte površine v javni rabi in interesu, razglasi kot grajeno javno dobro (GJD) lokalnega pomena, z upoštevanjem vseh listin iz časa nastanka in gradnje soseske, vključno z urbanističnimi dokumenti, kot so zazidalni načrt in iz njega izhajajoče listine, ki jim je predstavljal pravno podlago.

  4. Ker SOZD Giposs kot graditelj in začasni imetnik uporabne pravice za zemljišča ŠS 6 svoječasno ni izvedel svojih obveznosti (tj. po dokončanju izgradnje soseske) in jih pravilno evidentiral v javnih evidencah, predlagamo, da se to stori v okviru OPPN za prenovo in sanacijo stanja zaradi neurejenih evidenc z upoštevanjem pogojev iz časa gradnje.